Protokoll från årsmöte 2014-02-22

I PP Göteborgs årsmöte kan du läsa om bland annat vår verksametsplan samt de olika styrelsemedlemmarna.

1 Mötetsöppnande
Egil Möller förklarar Piratpartiet Göteborgs medlemsmöte för öppnat kl 17:30 2014-02-22

2 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att fastställa röstlängden till 9 röstberättigade, samt 1 medlem med yttrande och förslagsrätt.

Röstlängd:
Jacob Hallén
Egil Moeller
Oscar Isaksson
Sofia Lundgren
Andreas Kettelhoit
Nicolas Sahlqvist
Mikael Iresten

7 medlemmar med rösträtt

Francisco Blas Izquierdo Riera
Från §6 8 medlemmar med rösträtt

Adam Eltér
Från §11 9 medlemmar med rösträtt

Martin Svensson
1 medlem med yttrandrätt och förslagsrätt

3 Mötets behörighet
Mötet kallades den 26 januari per epost. Stadgarna kräver att mötet kallas senast 14 dagar innan det ska hållas.
Mötet beslutade att anse mötet behörigt kallat

4 Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
Mötet beslutade att välja Egil Möller till mötesordförande
Mötet beslutade att välja Mikael Iresten till mötessekreterare
Mötet beslutade att välja Andreas Kettelhoit och Nicolas Sahlqvist till justerare

5 Godkännande av dagordningen
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
Styrelsen drog en muntlig genomgång av verksamhet som skett under föregående år:
Flyersutdelning
inklusive en gång i fördjävligt i kallt väder
Gemensam demonstration med Anonymous
Demonstration mot REVA
Anordnat bokbord 2 gånger
Ett event under kulturnatten med Ung Piratbåten
Dörrknackning

Mötet beslutade att lägga den muntliga verksamhetsberättelsen till handlingarna

7 Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år
Styrelsen gav en muntlig ekonomisk berättelse
Intäkter = 0kr
Utgifter = 0kr
Mötet beslutade att lägga den muntliga ekonomiska berättelsen till handlingarna

8 Revisionsberättelse för det föregående året:
Några ekonomiska transkationer har ej skett under 2013 i föreningen och jag rekommenderar därmed avgående styrelse ansvarsfrihet.
Nils Agnesson, Stockholm 2014-02-22
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

9 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

10 Inkomna motioner
Inga motioner inkomna till medlemsmötet och därför anser punkten behandlad
11 Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
Styrelsens presenterade inget förslag till verksamhetsplan.
Mötet diskuterade kring verksamhetsplan.

Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2014 enligt följande.
“Piratpartiet Göteborg vill under verksamhetsåret 2014 fortsätta sin verksamhet genom att arbeta med föjande:
Piratpartiet Göteborg..
…verkar för att sprida sin politik.
…verkar för att arbeta utåtriktat genom att arrangera och delta i:
Bokbord
utdelning av flyers
demonstrationer
festivaler/mässor/event
medlemsvärvningar
universitetsbesök
debattartiklar/media
sociala medier
Postreklam
arrangera event/bjuda in
skolbesök.
…arbetar för att utveckla och genomföra studieverksamhet, dels genom återkommande utbildningar (studiecirkelverksamhet) och dels som punktinsatser (helgkurser eller liknande) inom följande områden:
Lokalpolitik/Kommunalpolitik för att förmedla Partiets ställningstagande i kommunala frågor. Samt för att lära sig hur kommunal/lokalpolitik fungerar.
Partigrundkurs, för att lära sig hur partiet fungerar.
Praktiska utbildningar, tex. retorik, debattartikelskrivningar, motionsskrivningar osv.
…arbetar för att samarbeta med Ung Pirat Göteborg.
…arbeta för att möjliggöra kandidatur till kommunalvalet 2014 och verkar för att värva lämpliga kandidater, samt anta ett kommunprogram.
…aktivt kampanja inför EU-valet, Riksdagsvalet, Regionvalet, Komunnalvalet samt folkomröstningen.

Mötet beslutade att Nicolas Sahlqvist och Jacob Hallén arbetar för samla in namn och presenterar en lista för kommunalvalet senast 8 mars 2014.

Mötet beslutade att Nicolas och Jacob presenterar listan för styrelsen som lägger upp listan i Piratepad för en medlemsomröstning.

12 Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande
Mötet beslutade att välja Egil Moeller till ordförande för 2014 verksamhetsår

(b) Val av sekreterare
Mötet beslutade att välja Adam Eltér till sekreterare för 2014 verksamhetsår

(c) Val av kassör
Mötet beslutade att välja Nicolas Sahlqvist till kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Mötet föreslog 2 övriga ledamöter.
Mötet beslutade att fastställa antalet övriga ledamöter till två

(e) Val av dessa ledamöter
Mötet beslutade att välja ledamöterna i klump
Mötet beslutade att välja Andreas Kettelhoit och Sofia Lundgren till ledamöter

13 Val av årets revisor och ersättare för denna
Mötet beslutade att välja Mikael Iresten till revisor
Mötet beslutade att välja Jacob Hallén till revisorsersättare

14 Val av årets valberedning (en till fem personer)
Mötet beslutade att att bordlägga frågan till nästkommande medlemsmöte

15 Övriga frågor Kan man överföra medlemmar från Mölndal till Göteborg?
Det enkla svaret är att PP Centralt har satt stopp för automagiska medlemskap mellan olika kommuner och deras upptagningsområden. Dock får de som fortfarande är aktiva inom PP Mölndal gärna meddela medlemmarna att de kan gå med i PP Göteborg för att få en fin gemenskap.

Frågan om valsedlar och vad detta får kosta.
Mötet uppmanar styrelsen att utreda och driva frågan kring valsedlar och bekostande av dessa.

16 Mötets avslutande

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>